8:or Nu tecknar vi serier

Nu tecknar vi serier!

Arbetsuppgift: teckna en serie!

Minst en bildruta – till så många bildrutor du vill…

Nu kommer du att få lära dig:

 • Hur du kan teckna en serie…
 • Hur du gör en seriefigur…
 • Olika sätt som du kan kommunicera med seriebilder genom olika bildutsnitt, olika perspektiv, serietecken och pratbubblor.

Tips!

Titta i olika serietidningar och sök på internet om serieteckning för att få inspiration och idéer till din serie. Om du inte tecknar så kan du skapa en serie genom att klippa ut bilder ur tidningar. Skapa en serie av olika bilder genom att klistra fast dem i en serieform och texta passande pratbubblor till bilderna.

Material:

A4 papper, blyertspennor, linjaler, sudd, svarta tuschpennor, tidningar, lim.

Arbetsprocess:

 1. Skissa din seriefigur.
 2. Vad händer din seriefigur?
 3. Teckna vad som händer/ditt berättande i en logisk följd så att läsaren lätt kan förstå din serie.
 4. Använd pratbubblor – texta noga och tydligt så att läsaren lätt kan läsa och förstå din serie.
 5. Använd olika bildutsnitt (översiktsbild, närbild, halv- och helbild) och olika perspektiv (fågelperspektiv, grodperspektiv och normalperspektiv) för att göra serien mer intressant och spännande.
 6. Texta: seriens namn, ditt namn och klass.
 7. Teckna rent din färdiga skiss med svart tuschpenna på ett nytt A4 papper så att din serie blir klar för tryck.
 8. Lämna in din färdiga serie till din bildlärare.
 9. Du kommer att bli bedömd enligt bildämnets kunskapskrav som handlar om din förmåga att framställa berättande bilder i serieformat.
 10. Dokumentera, presentera och utvärdera ditt arbete.

 

Dokumentation, presentation och  utvärdering

 

Lägg upp en bild av ditt arbete:

 

Vad har du gjort?

 

Hur har du arbetat:

 

Vilket material och teknik har du använt?

 

Vad tycker du om arbetsprocessen och ditt resultat?

 

Tips kolla följande länk för att lära dig mer om serier:

http://serieriundervisningen.se/wp-content/uploads/2015/08/SIU_serieskapande.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=QgrgDKb8S7I&list=PL7B433B9E3B6E5637

 

När du är klar med din serie svarar du på följande tre frågor:

 1. Vad är animation?
 2. Vilken animation gillar du mest?
 3. Hur arbetar en animatör?

Titta på följande länk om animation:

http://www.ne.se/play/ur/program/152439

 

7:or Mandala och bildmapp

Alla 7:or gör varsin bildmapp genom att använda två A2 papper som limmas eller tejpas längs tre kanter så att det blir en bra förvaringsmapp. Namn, klass och år textas på den ena sidan på bildmappen och en snygg mandala/mönsterdekoration arbetas fram på den andra sidan av bildmappen.

Material: blyerts, förlagor av olika typsnitt, A2-papper, häftapparat, tejp, lim, vattenfärg/akvarell, penslar, tuschpennor, färgpennor.

Tekniktips:

 1. Tänk på att först teckna konturer till din mandalainspirerade mönsterdekoration innan du målar med vattenfärg – låt det torka!
 2. Välj ett typsnitt och texta ditt namn din klass och år innan du häftar ihop din bildmapp.

Kommande  veckor fortsätter vi att göra klart våra bildmappar och därefter tecknar vi grundformer, valör, ljus och skugga och diskuterar material och teknik som ska få avslutas med varsin teckning i svartvitt/gråskala med ett gemensamt tema om vår värdegrund .

Välkomna till bildämnet vt-18

Välkomna till bildämnet.

Vad är bild?

Skapande arbete:

 • Vad och på vilket sätt arbetar vi?
 • arbetskvalitet, teknik och material

Kommunikation:

 • Varför?
 • Bildspråk, reflektion, analys och utvärdering

Kreativitet:                                                                                     

 • Hur arbetar vi?
 • Fantasi, egna idéer, drivkraft, anpassning och komposition

 

Kursplan – Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet. Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll

I ÅRSKURS 7-9

Bildframställning

 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Presentationer av eget bildskapande.
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Redskap för bildframställning

 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bildanalys

 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET E  I SLUTET AV ÅRSKURS 9

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.

KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET D I SLUTET AV ÅRSKURS 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET C I SLUTET AV ÅRSKURS 9

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.

KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET B I SLUTET AV ÅRSKURS 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET A I SLUTET AV ÅRSKURS 9

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

Skolverket

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Gör klart tidigare givna uppgifter – dokumentera – presentera och utvärdera dina arbeten

.
Eget arbete
Betygssamtal
Julpyssel t.ex. Välj valfri Jultext: en dikt eller ett citat som du illustrerar med valfritt material.

God jul och Gott nytt år!

 

 

 

8:or Design, formgivning och inredning till ett rum i miniatyr.

Design, formgivning och inredning av ett valfritt rum i miniatyr.

Inspireras att göra/skapa/formge och designa rum och möbler i miniatyr.

Börja hämta inspiration till Inredning, design och formgivning genom att titta i tidningar och göra skisser till ett valfritt rum t.ex. en bio, teater, bilhall, vardagsrum, café, växthus, o.s.v. med valfri inredning och möbler.
Mer info finns i ditt Google Classroom där du även ska dokumentera, presentera och utvärdera ditt arbete.

Arbeta gärna i grupp.

Material: papp, kartong, papper, lim, färg, träsplint, ståltråd, hönsnät, tyg, plast, lera, gips, återbruksmaterial, o.s.v.

 1. Gör en skiss av ett rum, inredning, möbler osv. innan du börjar bygga.Tänk mönster, form och funktion. Hämta inspiration ifrån olika inredningstidningar mm.
 2. Du viker ett A3-papper så att det blir ett hörn av ett rum.
 3. Nu lägger du till golv, fönster, tapet/väggfärg, och övrig inredning som du gör av olika material som finns till uppgiften.

 

8B35612C-54D8-44B4-9F91-A1B144E16043 D59F5640-16F4-4242-A6CB-805FD675F0A2 AB26D919-E02F-4CA3-BC89-5935794FF49D 98800A7D-D32A-4482-A905-BBEA3EBD52B9 2EB1E1F8-01B6-4F63-A098-4B96A5A44F19 B649534D-2B4A-4927-AEDB-41CEB594A9CE 3BE19CC7-3391-4528-80A8-80461FCA715F 88B68B31-3C36-4FC8-9C96-63DB3C38D116 6F27FFEC-0DB6-490F-8BC5-6B0807A17410

 

8:or Skapande Skola med -Akvarell – Konst – Konstnärskap och Studieresa

Skapande skola med akvarell – konst – konstnärskap 

Vi åker till Lars Lerin muséet på Sandgrund och till Värmlands muséum i Karlstad.

Där får vi guidad visning samt olika uppgifter som även bifogas här.

C95D4A7F-0A78-460A-A37E-D77FF1AB368B

EABCBB15-5498-4B3B-98E2-5953D9808E3618AC48AF-AE3E-424B-A5CA-B4F837BD373E

Se utställningen
JH Engström – CRASH
Värmlands Museum

I JH Engströms olika fotografiska och filmiska arbeten är frågor angående centrum-periferi, realism-dröm, närhet-distans, inre-yttre, lokalt-globalt och privat-allmänt alltid närvarande.

Fotomaraton
uppgift till utställningen
Arbeta i grupp

Fotografera följande motsatser med din mobil, spara foton och redovisa dem i respektive ClassRoom i bildämnet

 1. Varm Kall
 2. Ljus Skugga
 3. Stilla Rörelse
 4. Färg svart/vit
 5. Snäll Tuff
 6. Hård Mjuk
 7. Valfri motsats

 

7: or gör Gipsmasker

Gipsmask

en hjälte/förebild

t.ex. Pippi Långstrump, Bamse, Fantomen, Spindelmannen, Nalle Puh

_20151009_105337

Material: Gips, vatten, mall, folie, sax, skyddspapper, förkläde, pensel, färg, palett.

Arbetsbeskrivning: Använd förkläde för att skydda dina kläder och skyddspapper på din arbetsplats. Lägg plast på din mall – klipp gipsremsor – doppa gipsremsorna i vatten och lägg på din mall ca 3 lager – forma din personliga mask och bygg på med detaljer och måla din mask så kreativt du kan.

När du är klar lägger du din mask på tork och gör rent ditt material och arbetsbänk.

Skriv namn och klass i din mask när den torkat.

Vi tränar att skapa bild och form med olika tekniker, verktyg och material

_20160205_105736

 

7:or arbetar med keramik

Keramik

_20151023_105243

Vi arbetar med lera och gör äpplen, pumpor, figurer, skålar och lyktor i keramik.

När vi är klara ska detta torka och sedan brännas innan vi kan måla vår keramik.

Material: lera, avskärare, modelleringspinnar, kniv, svamp, vatten, förkläde, arbetsyta.

Teknik: tummat gods.

Vi tränar förmågan att framställa bild och form i olika teknik och material.